Có 1 kết quả:

pì jìng

1/1

pì jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lonely
(2) secluded