Có 1 kết quả:

pì jìng ㄆㄧˋ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lonely
(2) secluded