Có 1 kết quả:

yí zhàng duì

1/1

yí zhàng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honor guard
(2) guard of honor
(3) the banner bearing contingent leading a military procession