Có 1 kết quả:

yí jié

1/1

yí jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) etiquette
(2) ceremonial protocol