Có 1 kết quả:

yí biǎo pán

1/1

yí biǎo pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dashboard
(2) indicator panel