Có 1 kết quả:

Yí lǒng

1/1

Yí lǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yilong county in Nanchong 南充[Nan2 chong1], Sichuan