Có 1 kết quả:

jiǎn pǔ

1/1

jiǎn pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plain and unadorned
(2) thrifty and simple