Có 1 kết quả:

jiǎn fù

1/1

jiǎn fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. empty belly
(2) hollow
(3) vacuous
(4) devoid of content