Có 1 kết quả:

jiǎn bó

1/1

jiǎn bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lack the necessities of life