Có 1 kết quả:

bīn xiàng

1/1

bīn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

attendant of the bride or bridegroom at a wedding

Một số bài thơ có sử dụng