Có 1 kết quả:

jǐn kě néng

1/1

jǐn kě néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as far as possible
(2) to do one's utmost