Có 1 kết quả:

jǐn liàng

1/1

jǐn liàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhiều nhất có thể được

Từ điển Trung-Anh

(1) as much as possible
(2) to the greatest extent