Có 1 kết quả:

yōu liè

1/1

yōu liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good and bad
(2) merits and drawbacks

Một số bài thơ có sử dụng