Có 1 kết quả:

Yōu ní kē

1/1

Yōu ní kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Unocal (US oil company)