Có 1 kết quả:

yōu yú

1/1

yōu yú

phồn thể

Từ điển phổ thông

vượt trội, trội hơn

Từ điển Trung-Anh

to surpass