Có 1 kết quả:

yōu róu guǎ duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) indecisive
(2) irresolute