Có 1 kết quả:

yōu yǎ

1/1

yōu yǎ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phong nhã, thanh nhã

Từ điển Trung-Anh

(1) grace
(2) graceful