Có 1 kết quả:

chǔ bì

1/1

chǔ bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deposit money
(2) savings