Có 1 kết quả:

nuó shén

1/1

nuó shén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exorcising God
(2) God who drives away plague and evil spirits