Có 1 kết quả:

ér huà yùn

1/1

ér huà yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retroflex final
(2) nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese