Có 2 kết quả:

ér zǐér zi

1/2

ér zǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

đứa con trai

ér zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

son