Có 2 kết quả:

ér zǐ ㄦˊ ㄗˇér zi ㄦˊ

1/2

Từ điển phổ thông

đứa con trai

ér zi ㄦˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

son