Có 1 kết quả:

wù dèng

1/1

wù dèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese-style low stool