Có 1 kết quả:

wù zhě ㄨˋ ㄓㄜˇ

1/1

wù zhě ㄨˋ ㄓㄜˇ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người thọt chân

Một số bài thơ có sử dụng