Có 1 kết quả:

wù zì

1/1

wù zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) still
(2) yet

Một số bài thơ có sử dụng