Có 1 kết quả:

wù jiù

1/1

wù jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulture
(2) (bird species of China) griffon vulture (Gyps fulvus)