Có 1 kết quả:

yǔn zhǔn

1/1

yǔn zhǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to approve
(2) to permit
(3) approval
(4) permission