Có 1 kết quả:

yǔn xǔ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển phổ thông

cho phép, đồng ý

Từ điển Trung-Anh

(1) to permit
(2) to allow