Có 1 kết quả:

yǔn nuò

1/1

yǔn nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to consent (to do sth)