Có 1 kết quả:

yǔn xǔ

1/1

yǔn xǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

cho phép, đồng ý

Từ điển Trung-Anh

(1) to permit
(2) to allow