Có 1 kết quả:

yuán yuán běn běn

1/1

yuán yuán běn běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 原原本本[yuan2 yuan2 ben3 ben3]