Có 1 kết quả:

Yuán gǔ zhòu

1/1

Yuán gǔ zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pre-Cambrian (geological eon 2500-645m)