Có 1 kết quả:

yuán è dà duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

arch-criminal and archenemy (idiom)