Có 1 kết quả:

yuán qì

1/1

yuán qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strength
(2) vigor
(3) vitality
(4) (TCM) vital energy