Có 1 kết quả:

Yuán jūn

1/1

Yuán jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mongol army
(2) army of Yuan dynasty