Có 1 kết quả:

yuán qīng

1/1

yuán qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep black