Có 1 kết quả:

yuán yīn shī dú ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄕ ㄉㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vowel devoicing