Có 1 kết quả:

yuán yīn shī dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

vowel devoicing