Có 1 kết quả:

xiōng tái

1/1

xiōng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brother (polite appellation for a friend one's age)