Có 1 kết quả:

xiōng dì xì yú qiáng , wài yù qí wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

internal disunity dissolves at the threat of an invasion from outside (idiom)