Có 1 kết quả:

chōng qí liàng

1/1

chōng qí liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at most
(2) at best