Có 1 kết quả:

chōng tián wù

1/1

chōng tián wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filling material
(2) stuffing
(3) lining
(4) filling