Có 1 kết quả:

chōng hǎo

1/1

chōng hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to substitute shoddy goods