Có 1 kết quả:

chōng yíng

1/1

chōng yíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant
(2) plentiful

Một số bài thơ có sử dụng