Có 1 kết quả:

chōng jūn

1/1

chōng jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to banish (to an army post, as a punishment)

Một số bài thơ có sử dụng