Có 1 kết quả:

zhào wǎ

1/1

zhào wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

megawatt