Có 1 kết quả:

zhào diàn zǐ fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules)