Có 1 kết quả:

zhào hè

1/1

zhào hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

megahertz