Có 1 kết quả:

xiōng shēn

1/1

xiōng shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demon
(2) fiend