Có 1 kết quả:

xiān qián

1/1

xiān qián

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở trước, đứng trước

Từ điển Trung-Anh

(1) before
(2) previously