Có 1 kết quả:

xiān jūn

1/1

xiān jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my late father
(2) my ancestors
(3) the late emperor

Một số bài thơ có sử dụng