Có 1 kết quả:

xiān tiān bù zú

1/1

xiān tiān bù zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) congenital deficiency
(2) inherent weakness