Có 1 kết quả:

xiān zǐ

1/1

xiān zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô gọi người thuộc thế hệ trước